Screening KWO

De KWO-tool spitst zich toe op open geothermische systemen, waarbij grondwater aan de ondergrond wordt onttrokken en opnieuw geïnjecteerd. Hierbij is de aanwezigheid van watervoerende lagen in de ondergrond van cruciaal belang.

Het screeningsgedeelte van de KWO-tool is opgebouwd uit 2 luiken:

  1. Beschikbaar potentieel ondergrond: enerzijds bekijkte de tool welk grondwaterdebiet aan de grond kan onttrokken worden. Dit gebeurt op basis van de eigenschappen van de ondergrond op de aangeduide locatie (waterdoorlatendheid, dikte watervoerende lagen, stijghoogte grondwater).
  2. Vereist grondwaterdebiet: anderzijds wordt – op basis van de koude- en warmtebehoefte van het gebouw en de keuze van de warmtepomp – het vermogen berekend dat het bodemenergiesysteem moet leveren. Dit wordt omgerekend naar een benodigd grondwaterdebiet dat aan de ondergrond moet onttrokken worden door het KWO-systeem.

Op deze manier evalueert de KWO-tool of het vereiste debiet om aan de energiebehoefte van het gebouw te voldoen op de gekozen locatie kan gehaald worden.

illustratie-type-aquifer

Onderscheid tussen type aquifers: freatische aquifer en afgesloten aquifer. Een afgesloten aquifer is afhankelijk van de stijghoogte in het pakket gespannen of niet-gespannen.

Disclaimer
Deze tool is richtinggevend en vervangt geenszins de berekening met behulp van gespecialiseerde software.
Buildwise kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ingevoerde gegevens, noch voor het verkeerde gebruik van de tool of de verkeerde resultaten die eruit zouden komen.