Projectomschrijving

Doelstellingen

Buildwise coördineert een groots opgezet innovatietraject dat gestart is op 1 september 2011.

Het project zal over een periode van 6 jaar lopen en wordt gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) van de Vlaamse Overheid.

Het traject draagt de naam “Smart Geotherm” en streeft ernaar om geïntegreerde concepten te ontwikkelen om met behulp van geothermie, betonkernactivering en andere technieken te komen tot bijna energieneutrale gebouwen. De beoogde maatschappelijke impact (o.a. minder energieverbruik) van het project is groot, gezien de helft van het gebouwenpark in aanmerking komt voor de implementatie van dergelijke concepten. Daarnaast wordt er ook een belangrijke economische impact (creatie van jobs) verwacht.
Het Smart Geotherm concept bestaat erin het gebouw te isoleren tot op het niveau waar de netto-warmtebehoefte grotendeels kan ingevuld worden met hernieuwbare energie en gebruik te maken van intelligente en geïntegreerde technieken, met name:

  • Het aanwenden van thermische energieopslagsystemen voor korte of lange termijn in de structurele massa (Beton Kern Activering) of in de bodem (Koude Warmte Opslag, Boorgat Energie Opslag , Energiepalen), al dan niet gecombineerd met meer flexibele opslagsystemen (Phase Changing Materials,…)
  • Het opbouwen en verspreiden van kennis, toepassingen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van grondgekoppelde warmtepompen;
  • Het ontwikkelen van slimme sturingssystemen en het maximaal voeden van het proces door goedkope en of hernieuwbare energie

De scope

Het project focust zich in eerste instantie op grote en middelgrote gebouwen.

In de eindfaze zullen de mogelijkheden geanalyseerd worden om de ontwikkelde methodieken ook toe te passen voor kleinere (residentiële) gebouwen en renovaties

 

Het concept

Bij de klassieke aanpak wordt thermische energie (koude of warmte) opgewekt op het ogenblik dat er een vraag ontstaat vanuit de gebruikerszijde.

In het Smart Geotherm project wordt de thermische energie die op een bepaald ogenblik op ecologische en/of economische wijze beschikbaar is, opgevangen en gebufferd totdat er een behoefte aan termische energie ontstaat.

De afstemming tussen aanbod, vraag en buffering van thermische energie op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze vormt dan ook een belangrijke uitdaging in het project.

Het project is dan ook opgebouwd uit vier modules:

  1. de vraag aan thermische energie van gebouw- en gebruikerszijde
  2. het aanbod aan thermische energie
  3. de buffering of opslag van thermische energie
  4. het matchen van vraag, aanbod en buffering door een intelligent sturingsalgoritme